Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119354

Paraules clau:

Anàlisi de classificació, Tècnica de caracterització, Mineria de dades, Anàlisi multivariant, Tècnica d’investigació

Resum

Aquest article presenta les característiques, el procediment i la utilitat de la tècnica d’«anàlisi de classificació» amb variable «criteri» a partir d’un conjunt gran de dades, principalment amb variables categòriques. Aquesta anàlisi es troba entre les tècniques conegudes habitualment com a «mineria de dades» o data mining, encarregades d’analitzar les relacions o associacions entre totes les variables d’una base de dades. El treball descriu pas a pas com s’aplica aquesta tècnica estadística amb el suport del programari SPAD —un paquet estadístic utilitzat per fer anàlisis de tipus multivariant— i n’aporta un exemple d’aplicació. Es tracta d’una tècnica de l’escola d’estadística francesa que, malgrat ser poc coneguda, proporciona una anàlisi de classificació molt interessant quan es treballa amb grans quantitats de dades, fet cada vegada més recurrent en investigació educativa i més típic de les anàlisis secundàries que es porten a terme en el nostre camp.

Biografies de l'autor/a

Angelina Sánchez Martí, Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social  Investigadora postdoctoral 

Antoni Ruiz-Bueno

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Referències

Bécue, M., y Valls, J. (2005). Manual de introducción a los métodos factoriales y clasificación con SPAD. Bellaterra: Servei d’Estadística. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado de http://sct.uab.cat/estadistica/sites/sct.uab.cat.estadistica/files/manualSPAD.pdf

Cea D’Ancona, M. (2004). Análisis multivariante. Teoría y práctica en la investigación social. Madrid: Síntesis.

González López-Valcárcel, B. (1991). Análisis multivariante. Aplicación al ámbito sanitario. Barcelona: SG Editores.

Grande, I., y Abascal, E. (2005). Análisis de encuestas. Madrid: ESIC Editorial.

Lebart, I., Morineau, A., y Fénelon, J. (1985). Tratamiento estadístico de datos. Métodos y programas. Barcelona: Marcombo.

Pérez López, C., y Santín, D. (2008). Minería de datos: técnicas y herramientas (2ª ed.). Madrid: Thomson Ediciones Paraninfo.

Rubio, M. J., Ruiz-Bueno, A., y Martínez-Olmo, F. (2016). Percepción del alumnado sobre la utilidad de las actividades de aprendizaje para desarrollar competencias. Revista de Investigación Educativa, 34 (1), 221-240. http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.1.225131

Vilà, R. (2006). ¿Cómo hacer un análisis cuantitativo de datos de tipo descriptivo con el paquete estadístico SPSS? Butlletí LaRecerca, 6, 1-8. Recuperado de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha6-cast.pdf

Descàrregues

Publicades

2018-01-08

Com citar

Sánchez Martí, A., & Ruiz-Bueno, A. (2018). Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 11(1), 41–53. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119354

Número

Secció

Articles metodològics