Aprendre a aprendre: una experiència amb la funcionalitat Wiki i l’eina taller del Moodle

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2022.14.2

Paraules clau:

Aprenentatge cooperatiu, Competència d’aprendre a aprendre, Disseny pedagògic, Educació superior, Feedback entre iguals, Gestió i administració pública

Resum

Estimular i promoure l’aprenentatge autoregulat, el treball autònom i la competència d’aprendre a aprendre és un dels grans reptes de l’educació superior. El feedback entre iguals pot constituir una estratègia que contribueixi a l’autoregulació, però això requereix dissenys pedagògics que permetin als estudiants participar i comprendre com millorar els seus processos d’aprenentatge. En aquest sentit, es considera que l’ús d’estratègies com l’aprenentatge cooperatiu per part del mateix estudiant pot donar suport als processos d’aprenentatge a la llum d’aquests reptes.

El propòsit de l’article és presentar dues activitats d’avaluació continuada que es van proposar als estudiants que van cursar l’assignatura Economia Política en un grup del grau de Gestió i Administració Pública (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona) en el curs 2020-2021. Aquestes activitats van ser dissenyades en el marc del projecte I+D “Anàlisi dels efectes de la provisió de feedback suportat per les tecnologies digitals de monitorització sobre les competències transversals” (ref. PID2019-104285GB-I00). Es tractava de crear un entorn d’aprenentatge en què els estudiants haguessin de treballar cooperativament, d’una banda, i donar-se feedback els uns als altres per aconseguir millorar els resultats assolits, de l’altra.

En l’article s’introdueix, en primer lloc, un resum d’algunes aportacions teòriques rellevants relacionades amb els beneficis del feedback en les dinàmiques d’aprenentatge. A continuació es dona informació detallada sobre el disseny de l’activitat i sobre les eines tecnològiques utilitzades i els materials de suport que es van elaborar per guiar l’alumnat que va participar en l’experiència. Finalment s’aporten algunes reflexions sobre el desenvolupament i els resultats de l’experiència segons les oportunitats i limitacions trobades durant la seva implementació.

Referències

Boud, D., Ajjawi, R., Dawson, P., Tai, J. (Eds.) (2018) Developing Evaluative Judgment in Higher Education. Assessment for Knowing and Producing Quality Work. Routledge.

Cano, E., Pons-Seguí, L., Ion, G. (2020) The impact of peer feedback on student teachers’ assessment literacy. A: P. Baughan (Ed.). On Your Marks: Learner-focused Feedback Literacy (pp. 60-71). AdvanceHE.

Carless, D., Boud, D. (2018) The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback. Assessment and Evaluation in Higher Education, 43(8), pp. 1315-1325.

Gros, B., Cano, E. (2021) Procesos de feedback para fomentar la autorregulación con soporte tecnológico en la educación superior: Revisión sistemática. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 24(2), pp. 107-125.

Escola d’Administració Pública de Catalunya (2020) Marc competencial del perfil innovador a les administracions públiques. http://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/06_marc-competencial-del-perifil-innovador

Monereo, C. (2003) La evaluación del conocimiento estratégico a través de tareas auténticas. Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Latinoamericana (PEL), 32(1), pp. 71-89.

Muñoz, J.L., Lluch, L. (2021) Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes universitarios en una realidad confinada. Revista Iberoamericana de la Evaluación educativa, 14(2), pp. 37-50.

Nicol, D. (2020) The power of internal feedback: exploiting natural comparison processes. Assessment and

Evaluation in Higher Education, 46(5), pp. 756-778.

Nicol, D.J., Macfarlane-Dick, D. (2006) Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), pp. 199-218.

Panadero, E., Jonsson, A., Strijbos, J.W. (2016) Scaffolding self-regulated learning through self-assessment and peer assessment: Guidelines for classroom implementation. A: D. Laveault, L. Allal (Eds.). Assessment for Learning: Meeting the challenge of implementation. Springer International Publishing, New York.

Sanmartí, N. (2007) Diez ideas claves. Evaluar para aprender. Graó, Barcelona.

Trujillo, F. (2008) Competencia en comunicación lingüística nunha europa plurilingüe e pluricultural. Ensinanza de linguas no contexto europeo: tendencias e propostas. https://docplayer.es/52379208-Competencia-en-comunicacion-linguistica-nunha-europa-plurilingue-e-pluricultural.html

Universitat de Barcelona (2008) Competències transversals de la Universitat de Barcelona. Normatives i documents. http://www.ub.edu/cubac/sites/default/files/ct_de_la_universitat_de_barcelona_1.pdf

Zimmerman, B.J. (2001) Theories of self-regulated learning and academic achievement: An overview and analysis. A: B.J. Zimmerman, D.H. Schunk (Eds.). Self-regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives (pp. 1-37). Lawrence Erlbaum, London.

Zimmerman, B.J. (2002) Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into practice, 41(2), pp. 64-70.

Descàrregues

Publicades

2022-01-28

Número

Secció

Articles