Anàlisi d’informes socioeducatius com a experiència d’aprenentatge professionalitzadora en el grau d’Educació Social

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDU2023.15.2

Paraules clau:

Educació Social, Informe socioeducatiu, Exercici professional, Activitat professionalitzadora

Resum

Es presenta una activitat acadèmica en una assignatura del Grau d’Educació Social que consisteix en l’anàlisi dels informes socioeducatius (ISE) duta a terme durant el curs 2020-2021. L’objectiu principal és fomentar competències professionals de l’Educació Social en la línia marcada pel pla d’estudis actual d’oferir una formació acadèmica competencial i orientada a l'exercici professional. Aquesta activitat serveix per donar resposta a la manca d’experiències professionalitzadores relacionades amb l’exercici d’escriure i analitzar informes socioeducatius. El document s’inicia amb una revisió teòrica i conceptual actualitzada sobre el concepte i la importància de l’informe socioeducatiu i les seves implicacions a nivell professional, per després exposar la planificació de l’experiència (context, persones destinatàries, la descripció de la pròpia experiència docent en termes d’objectius, fases de desenvolupament, recursos docents i avaluació). A partir de diverses reflexions recollides de l’activitat per part de l’alumnat, aquesta es valora positivament ja que ha permès tenir una visió professional dels ISE, a partir de l’anàlisi d’aspectes lingüístics i de redacció, d’estructura i d’organització, així com també d’ètics relacionats amb el tractament de les dades personals, i de reflexió crítica teòrica sobre les implicacions del treball amb informes socials.

Referències

Amador, L. V., Esteban, M., Cárdenas, M. R., i Terrón, M. T. (2014). Ámbitos de profesionalización del educador/a social: perspectivas y complejidad. Revista de Humanidades, 21, 51-70. https://doi.org/10.5944/rdh.21.2014.13928

Benítez Ramírez, M. del C. (2013). El informe socioeducativo: instrumento de la Educación Social. Revista de Educación Social. 16. 1-17. https://www.eduso.net/res/pdf/16/info_res_%2016.pdf

Colom Masfret, D. (2005). Libro Verde de Trabajo Social: instrumentos de documentación técnica. Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

Direcció Tècnica d’Acció Social (2010). L’acció socioeducativa en el marc dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/accio-socioeducativa-serveis-socials-basics.pdf

Eyler, J., i Giles, D. E. (1999). Where’s the Learning in Service-Learning? Jossey-Bass.

Eslava, M. D., de León, C., i González, I. (2020). La professió de l’educació social a Espanya: Una mirada universitària. Educació social. Revista d’intervenció socioeducativa, 76, 109-128. https://doi.org/10.34810/EducacioSocialn76id372875

Freixa-Niella, M., Torrado-Fonseca, M., Dorio-Alcaraz, I., i Pelfort-Homs, E. (2012). Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d’una dècada de trajectòria en el mercat laboral. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 5(1), 13-36. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1512

Fuentes, N. (2004). Proyecto académico. Documento policopiado. Universitat de Barcelona.

Fuertes-Alpiste, M., i Mundet Bolós, A. (2021a). (22 d’abril, 2021). Aspectes de la comunicació en els informes de l’àmbit socioeducatiu. OMADO (Objectes i MAterials DOcents). http://hdl.handle.net/2445/176559

Fuertes-Alpiste, M., i Mundet Bolós, A. (2021b). (22 d’abril, 2021). Rúbrica d'avaluació: Activitat d'anàlisi i de disseny d'un Pla de Comunicació. OMADO (Objectes i MAterials DOcents). http://hdl.handle.net/2445/152906

Gómez Serra, M., Escofet Roig, A., i Freixa Niella, M. (2014). Los equipos docentes en la educación superior ¿Utopía o realidad? Revista española de pedagogía, 259, 509-523.

McDonald, D., Boddy, J., O’Callaghan, K., i Chester, P. (2015). Ethical Professional Writing in Social Work and Human Services, Ethics and Social Welfare, 9(4), 359-374. https://doi.org/10.1080/17496535.2015.1009481

Mundet Bolós, A., i Fuertes-Alpiste, M. (22 d’abril, 2021). L’informe social: la construcció i l’anàlisi des de la pràctica professional. Activitat: seminari/taller teòric-pràctic. OMADO (Objectes i MAterials DOcents). http://hdl.handle.net/2445/176504

Pérez Rivero, L. (2000). La documentación específica en trabajo social: la historia, la ficha y el informe social. Cuadernos de Trabajo Social, 13, 75-90. https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0000110075A

Puig, J. M., Batlle, R., Bosch, C., i Palos, J. (2007). Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía. Octaedro.

Real Decret 915/1992, de 17 de juliol, pel qual s’estableix el títol universitari oficial de Llicenciat en Pedagogia.

Real Decreto 1420/1991, de 30 d’agost, pel qual s’estableix el títol universitari oficial de Llicenciat en Educació Social.

Roose, R., Mottart, A., Dejonckheere, N., Van Nijnatten, C., i De Bie, M. (2009). Participatory social work and report writing. Child & Family Social Work, 14, 322-330. https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2008.00599.x

Sánchez-Valverde, C. (2013). Informe i confidencialitat en educació social. Educació social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 55, 144-161. https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/271051

Taylor, C. (2008). Trafficking in Facts: Writing Practices in Social Work. Qualitative Social Work, 7(1), 25-42. https://doi.org/10.1177/1473325007086414

Universitat de Barcelona (2008). Competències transversals de la Universitat de Barcelona. Vicerectorat de Política Docent.

Descàrregues

Publicades

2023-01-30

Número

Secció

Articles