Com aplicar les proves paramètriques bivariades t de Student i ANOVA en SPSS. Cas pràctic

Autors/ores

  • María-José Rubio-Hurtado Universitat de Barcelona
  • Vanesa Berlanga-Silvente Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2527

Paraules clau:

Prova t, Prova ANOVA, Contrast d'hipòtesis, Normalitat

Resum

Les proves paramètriques són un tipus de proves de significació estadística que quantifiquen l'associació o independència entre una variable quantitativa i una categòrica. Les proves paramètriques són exigents amb certs requisits previs per a la seva aplicació: la distribució Normal de la variable quantitativa en els grups que es comparen, l'homogeneïtat de variàncies en les poblacions de les quals procedeixen els grups i una n mostral no inferior a 30. El seu no compliment comporta la necessitat de recórrer a proves estadístiques no paramètriques. Les proves paramètriques es classifiquen en dos: prova t (per a una mostra o per a dues mostres relacionades o independents) i prova ANOVA (per a més de dues mostres independents).

Biografies de l'autor/a

María-José Rubio-Hurtado, Universitat de Barcelona

Professora del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) de la Facultat de Pedagogia.

Vanesa Berlanga-Silvente, Universitat de Barcelona

Professora del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) de la Facultat de Pedagogia.

Referències

Ferrán Aranaz, M. (2002) Curso de SPSS para Windows. Madrid: McGraw-Hill.

Pérez Juste, R., García Llamas, J.L., Gil Pascual, J.A. y Galán González, A. (2009) Estadística aplicada a la Educación. Madrid: UNED - Pearson.

Visauta Vinacua, B. (2007) Análisis estadístico con SPSS 14: Estadística básica (3a ed.). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana.

Descàrregues

Com citar

Rubio-Hurtado, M.-J., & Berlanga-Silvente, V. (2012). Com aplicar les proves paramètriques bivariades t de Student i ANOVA en SPSS. Cas pràctic. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 83–100. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2527

Número

Secció

Articles metodològics